Czaar Peter Kwartier | logo
Czaar Peter Kwartier | logo
Czaar Peter Kwartier | watercolour map

Czaar Peter Kwartier: Fine Food & Drinks, Body & Soul, Luxury & Fashion, Craftmanship, Design & Home

Kom eens kij­ken in onze mooie buurt met haar rij­ke geschie­de­nis. Bezoek onze win­kels met pro­duc­ten die met zorg en lief­de door de eige­na­ren zijn gese­lec­teerd. Pro­duc­ten met een ver­haal, gemaakt in de buurt of gevon­den in een ver land. De win­kels staan vier­kant ach­ter het mer­ken, de ont­wer­pers en de pro­duc­ten die ze ver­ko­pen. Ze wil­len al het moois dat in de wereld wordt gemaakt aan je laten zien, en erover ver­tel­len. En ze wil­len jou er graag per­soon­lijk over advi­se­ren.

Als je alle win­kels bij elkaar optelt vind je hier alles wat je nodig hebt. Een nieuw paar schoe­nen of een schoen­maak­ster die je oude lie­ve­lings­paar kan fixen. Een fiets of ska­tes, kaas of wijn of bier, de nieuw­ste mode of vin­ta­ge schat­ten. Gra­fi­sche kunst of hand­ge­maak­te sie­ra­den. Mas­sa­ges, schoon­heids­sa­lons, kap­pers, bloe­men en schel­pen: bij­na elke ambacht wordt ver­te­gen­woor­digd in onze buurt.

Czaar Peter Kwartier - Boutique Shopping in Charming Amsterdam

Oude Charme &
Verfrissende Vernieuwing

Het Czaar Peter Kwar­tier was vroe­ger de plek waar sche­pen wer­den gere­pa­reerd, tou­wen wer­den gesla­gen, de vis bin­nen kwam en han­de­laars han­del­den. Denk aan ‘ruw’ en ‘avon­tuur­lijk’. Maar ook: gevaar­lijk en wild. Deze sfeer bleef han­gen lang nadat de scheeps­wer­ven waren ver­dwe­nen. Inten­sie­ve reno­va­ties en slim­me ont­wer­pen zet­ten deze groep van eilan­den op een ande­re koers. Het oude dat goed was mocht blij­ven, met mooie oude gevels en knus­se zij­straat­jes.

De cre­a­tie­ven, die een neus heb­ben voor goe­de nieu­we plek­ken, von­den hun weg naar deze buurt. Getrok­ken door het spe­ci­a­le karak­ter van de buurt, de ruim­te en het relax­te tem­po. En al snel volg­den aan­bid­ders van kunst, eten, wijn & bier, geu­ren, kunst en oude ambach­ten. De win­kel­ei­ge­na­ren zijn net zo avon­tuur­lijk en vrij van geest als de cre­a­tie­ven en de men­sen van de zee en wil­len je het bes­te in het leven laten zien.

En wat had Czaar Peter de Gro­te hier te zoe­ken? Hij was al net zo’n alles­kun­ner als de win­kels in de buurt. Hij kwam hier­heen om scheeps­bouw te leren, maar door zijn inte­res­se en ambi­tie leer­de hij zich aller­lei ver­schil­len­de ambach­ten en weten­schap­pen aan. Zijn enthou­si­as­me en nieuws­gie­rig­heid vind je nog steeds terug in het Czaar Peter Kwar­tier.

Czaar Peter Kwartier - Boutique Shopping in Charming Amsterdam
Czaar Peter Kwartier
Czaar Peter Kwartier - Boutique Shopping in Charming Amsterdam

Winkelmand